Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Công văn số 0069/CV-VITC-TCHC về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- Nghị quyết số 0004/NQ-VITC-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác