VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.
Công ty VINACONEX-ITC kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016  như sau:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Phần 1; Phần 2.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác