VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
Công ty VINACONEX-ITC kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015, như sau:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác