Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý III năm 2016
Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 như sau:

Công văn Công bố thông tin số 0210/CV-VITC-TCKT ngày 26/10//2016 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN tại đây

Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý III năm 2015 số 0211/CV-VITC-TCKT ngày 26/10/2016 tại đây

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý III năm 2016 : Phần I, Phần II


  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác