Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- Công văn số 0028/CV-VITC-TCKT v/v Công bố thông tin

- Công văn số 0029/CV-VITC-TCKT v/v Giải trình chênh lệch của BCTC trước và sau Kiểm toán

-Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán: Phần 1; Phần 2 ; Phần 3 ; Phần 4

 

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác